Mimořádná možnost zrušit registraci k DPH do 8.12.2022

Dne 02.12.2022 vychází ve Sbírce zákonů daňový balíček platný od 1.1.2023. Na základě přechodných ustanovení nabízí pro některé plátce možnost rychle zrušit svojí registraci k DPH.

Na toto rychlé zrušení registrace je čas jen do čtvrtka 8.12.2022!

Registraci lze zrušit podle bodu 8 čl. II daňového balíčku (přechodná ustanovení k novelizaci zákona o DPH):

  1. Plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, může do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč
  2. a) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení, nebo
  3. b) za období předcházející kalendářnímu měsíci nabytí účinnosti tohoto ustanovení, ve kterém byl osobou povinnou k dani, pokud se stal osobou povinnou k dani po prvním dni dvanáctého kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

Důvodem pro zrušení registrace může být i to, že OSVČ (zatím plátce DPH) chce vstoupit od roku 2023 do paušálního režimu podle nové úpravy roku 2023,  Vstupu do paušálního režimu pro rok 2023 by ovšem plátcovství DPH k 1.1.2023 standardně vadilo. Pro tuto situaci ovšem daňový balíček obsahuje také přechodné ustanovení.